segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM DEZEMBRO DE 2017 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN DEZEMBRO 2017

FÍSICOS DESCOBREM NOVO TIPO DE MATÉRIA: EXCITON // FIZIKISTOJ ELTROVIS NOVAN TIPON DE MATERIO: LA EKSCITONON

11-12-2017

                               Ilustração mostra excitons coletivas de um sólido excitônico. Essas excitons podem ser pensadas como paredes de domínio de propagação (amarelo) em um fundo de exciton sólido (azul) ordenado de forma diferente (Peter Abbamonte/Departamento de Física da Universidade de Illinois)

Exciton parece o nome uma substância química inventada em uma revista de história em quadrinhos.

No entanto, este é um nome científico real, inventado há 50 anos para descrever um novo tipo de matéria, que os cientistas acreditavam existir, mas que não conseguiam provar, até agora.


Físicos da Universidade de Illinois anunciaram que agora foi possível demonstrar que o exciton realmente existe, classificando a descoberta como “de importância cósmica”.

Em um artigo publicado em 8 de dezembro, pesquisadores revelaram como finalmente conseguiram provar a existência desse novo tipo de matéria e assim começar a responder a algumas questões de longa data, estudando cristais de metal com uma nova técnica especial.

“Excitons são partículas formadas em uma estranha combinação mecânica quântica, ou seja, por um elétron que escapou e pelo buraco que ele deixou”, escreveu Siv Schwink, porta-voz do Departamento de Física da Universidade de Illinois.

Mas entender como é o exciton não é tão simples como lidar com as estruturas de moléculas ou átomos, que podem ser visualizadas com os modelos de bola e linha nos laboratórios de química da escola secundária, ou com os diagramas de anel eletrônico ao redor dos átomos.

Exciton está sujeito às regras do mundo estranho e maravilhoso da física quântica, onde coisas como as enigmáticas “ondas probabilísticas” podem existir simultaneamente como ondas e partículas, desafiando a lógica humana regular e a física newtoniana.
Ekscitono ŝajnas nomo de iu kemia substanco inventita de bildliteratura revuo.

Tamen ĝi estas reala scienca nomo, elpensita antaŭ 50 jaroj, por priskribi novan tipon de materio, kiun la sciencistoj kredis ekzisti, sed ne sukcesis pruvi ĝian ekziston ĝis nun.

Fizikistoj de la Universitato de Ilinojso anoncis, ke nun estas eble elmontri, ke la ekscitono efektive ekzistas, taksante, ke tiu eltrovo havas “kosman gravecon”.

En artikolo publikigita en la 8-a de decembro, la esploristoj rivelis, kiel finfine ili sukcesis pruvi la ekziston de tiu nova tipo de materio, tiel povante respondi kelkajn delongajn demandojn, studante kristalojn el metalo per nova speciala tekniko.

“La ekscitonoj estas partikloj formitaj el stranga kvantuma mekanika kombinaĵo, tio estas, el elektro, kiu eskapis, kaj el la truo, kiun gxi lasis”, skribis Siv Schwink, la proparolanto de la Departemento pri Fiziko de la Universitato de Ilinojso.

Tamen, kompreni, kiel estas la ekscitono, ne estas tiel simple, kiel labori pri la strukturoj de molekuloj kaj atomoj, kiuj estas videblaj per la modeloj de bulo kaj fadeno en la laboratorioj pri kemio de la mezgradaj lernejoj, aŭ per la diagramoj de elektronika ringo ĉirkaŭ la atomoj.

La ekscitono estas submetebla al la reguloj de la stranga kaj mirinda mondo de la Kvantuma Fiziko, kie aferoj, kiel la enigmaj “probablecaj ondoj” povas ekzisti simultane kiel ondoj kaj partikloj, defiante la ordinaran homan logikon kaj la neŭtonan fizikon.
FONTO:

domingo, 3 de dezembro de 2017

SINJORINO KUSTODJA - rakonto de la brazila verkisto Fernando Sabino


SINJORINO KUSTODJA

Resultado de imagem para Fernando Sabino

Fernando Sabino

Nu, mienon de domservistino ŝi ne havis: ŝi estis malgrasa, bone ornamiĝinta, kun longaj manikoj, haroj plate kombitaj kaj kunligitaj per io simila al kameo – kaj fakte ŝi havis unu, kiu ĉirkaŭfermis la robon al la kolo. Tamen konstateblis, ke ŝi estas malaltranga – ŝi prezentiĝis al mi pro la anonco publikigita en la ĵurnalo, pro tio, ke ĝi kontentigis la postulojn, kiel ŝi mem nepre volis elstarigi: ŝi scias kuiri, enordigi la domon kaj servi kun efikeco al sinjoro vivanta sola.

La “solulo” igis ŝin eniri, iom misjuĝema. Ŝi ne estis tia sama, kiel atendite, tamen des pli bone: tiu eta maljunulino eĉ povos plenumi kontentige la taskojn, kial ne? Krom tio ŝi aldonos al la domo ian aspekton de diskreteco kaj respekto, favoraj al lia laboro kiel verkisto. Ŝi nomiĝis Kustodja.
S-ino  Kustodja komencis tuje enordigi la domon: ŝi balais la vizitoĉambron, aranĝis la dormoĉambron, purigis la kuirĉambron kaj preparis la vespermanĝon. Ŝia ombro glitadis en la tuta domo, jen tien, jen ĉi tien. Mallonge poste sufiĉegis la pruvoj pri ŝia domzorga kompetenteco.
Post kelkaj tagoj li alkutimiĝis al ŝia silenta iniciatemo (kelkfoje ŝi faris iujn frandaĵojn) kaj sentis sin kontenta: li eĉ ekpensis plialtigi ŝian salajron, pro la feliĉa impreso, ke ŝi estas ja altnivela servistino.
Ŝi estis konsiderata tiel altnivela, ke en la tago de la naskiĝa datreveno de sia patro, kiam li tagmanĝos for, li decidis sendevigi ŝin ankaŭ pri la vespermanĝo, nur por havigi al ŝi tutan tagon da libertempo. S-ino Kustodja montris sin tre ĝoja kaj diris, ke, profitante la okazon, ŝi iros pasigi la tagon kun parencoj, en la kvartalo Rio-Komprido.
Tamen je la 4-a horo vespere li bezonis reveni rapide al la apartamento, por preni ion ajn, kio ne gravas en la historio. Sed gravas en la historio la stranga impreso, kiun li havis, kiam li malfermis la pordon kaj senmoviĝis antaŭ la vizitoĉambro: unue li eĉ ekkredis, ke li estas en malĝusta etaĝo kaj ke li invadas aliulan domon. Tio okazis, ĉar li ekvidis la meblojn de la domo dismetitaj malsame, ĉion tre bone aranĝita kaj pura, sed garnita per delikataj ornamaĵoj: tuketo el punto sur la konzolo, brodita tuko sur la tablo, du luksaĵetoj sur la vitro-ŝranko – kaj anstataŭ la impresionisman gravuraĵon sur la muro, kion nun li ekvidis? Anstataŭe, unu liphara maljunulo rigardis lin trans la tempo, ene de la ovala kadro. Li eĉ ne povis ekzameni ĉion tion, ĉar, dissidiĝinte tra la ĉambro, tre formalaj kaj ĉapelitaj, ok aŭ dek sinjorinoj estis trinkantaj teon. Nur tiam li rekonis inter ili S-inon Kustodjan, kiu antaŭe konversaciis tre trankvile, sed kiu, ekvidinte lin, silentiĝis, kvazaŭ ŝtoniĝinte. Miregante, li restis staranta, ne sciante, kion diri, kaj jam ekforiris, kiam lia servistino reanimiĝis de la ŝoko kaj haste alparolis:
- Eniru, ne faru ceremoniojn! – ŝi tiris lin per la brako, turniĝante al la ceteraj maljunulinoj: - Tiu ĉi estas la junulo, al kiu mi diris, ke mi luigas unu ĉambron.
Li estis prezentata al unu post alia: la vidvino de la Supera Juĝisto Tiaulo, Sinjorino Tiulino, la vidvino de Tiu-kaj-Tio, tiu verkisto de la Akademio! Post kiam li etendis la manon al ĉiuj ili, li sidiĝis sur la randon de unu seĝo, ne sciante, kion diri. S-ino Kustodja alkuris helpe al li:
- Ĉu vi akceptas taseton da teo?
- Ne, ne, dankon. Mi...
- Preterlasu la ceremonion! Jen tie ĉi, gustumu unu amelkuketon, kiun vi tiel ŝatas. Mi mem preparis ĝin.
Ke ŝi mem faris ĝin, li ne dubis – strange estus se li estus kuirinta ĝin.
Kian diablon ŝi faris el lia kadro? Kaj liaj libroj, liaj pipoj? Kaj la nudo de Modigliani apud la pordo, nun anstataŭigita per akvareleto?...
- Permeson al mi, S-ino Kustodja.
Li eniris en la dormoĉambron, kaj ĉio lia kuŝis sur la lito, en la bretoj, sur la komodo. Li prenis la objekton, kiun li volis, kaj reiris al la vizitoĉambro.
- Multan plezuron, multan plezuron! – li adiaŭis balancante la kapon kaj paŝante dorsdirekte, kvazaŭ ĉino. Li atingis la pordon kaj foriris.
Kiam li revenis, malfrue en la nokto, kvazaŭ sorĉe li retrovis la apartamenton rearanĝita kiel antaŭe, vere kiel lia domo. La liphara maljunulo malaperis, kiel ankaŭ la tuketo el punto kaj ĉio cetera – Kaj la familiaraj objektoj estis revenintaj al siaj lokoj.
- Sinjorino...
S-ino Kustodja estis atendanta lin, erekta kiel statuo, stariĝinte en la mezo de la vizitoĉambro. Kiam ŝi ekvidis lin, ŝi malfermis la brakojn dramece kaj diris nur tion:
- Mi estas la hontiĝinta malriĉeco!
Ŝi bezonis diri nenion pli: rigardante ŝin, li tuj rekonis, ke ja ŝi estas tio: la Hontiĝinta Malriĉeco mem. Kaj al tia certeco eĉ ne bezonus aldoniĝi la klarigoj, la afliktiĝo, la larmoj per kiuj la povrulino tre hontiĝe petis lin pri pardono: ŝi perdis la edzon, havis mankon de bezonaĵoj, ne havis alian solvon – kaŝiĝinte de la amikinoj, ŝi fariĝis domservistino! Kaj tiu estis la oportuno reaperi al ili, pravigi sian malaperon... Li jese balancis la kapon, konsentante: ŝi ne afliktiĝu, estis ĉio bona. Li eĉ aprobis, ke de tempo al tempo, kiam li ne estos hejme, kompreneble, ŝi akceptu ilin denove, kiel en la antaŭa tago, por tetrinkado.
Ĉio, kio okazis depost tiam, ne havis pliajn incidentojn. Kelkfoje, reveninte hejmen pli frue, li restis en la vizitoĉambro por babili kun la maljunulinoj, al kiuj li eĉ jam korinkliniĝis.
Okazas, ke la tetrinkemulinoj ne estis ĉiuj tiel maljunaj. Tiam aperis unu vidvino, kun la iama beleco ankoraŭ daŭra kaj al kiu li ankaŭ korligiĝis, sed per speciala maniero. Sed tamen, kiam S-ino Kustodja eksciis pri tio, kiam ŝi malkaŝis tion, tiam ŝi skandaliĝis! Ŝi ne akceptis, ke iu amikino faru tion al ŝia gasto. Tial ŝi adiaŭis kaj foriris por ĉiam.
 *************************************
Originalo en la portugala:

sábado, 2 de dezembro de 2017

A ESTESIA DA ARTE

Josenilton kaj Madragoa

Os dicionários normalmente possuem de dez a vinte acepções para o verbete "arte", reproduzindo o conceito reinante nas diversas correntes de pensamento e de estética do presente e do passado. Porém, o conceito de Arte é o mais variado e infinito de toda a história humana.
Peço licença para externar nosso conceito de Arte, a partir de uma ótica estética transensitiva, apropriada ao contexto geral dos pareceres por nós emitidos acerca da criação e da apreciação artísticas.
Convencionou-se chamar de arte as principais formas de expressão da criatividade estética, a exemplo da música, da pintura, da literatura e da dança. Logo, artista é quem produz alguma dessas formas de manifestação.
Muitas produções classificadas convencionalmente como artísticas são verdadeiros canais de drogas ou psicopatias ideológicas ou comportamentais. Muitas de tais produções aparecem nas mesmas formas convencionais de manifestação estética (música, pintura, literatura etc). Entretanto, embora às vezes obedientes a regras de estilo, são verdadeiras antenas de incitações a vícios, terrorismos, suicídios, alienações, emburrecimentos, loucuras e depressões. Não são manifestações artísticas, ainda que seus criadores sejam chamados de "artistas".
É certo que muitas manifestações artísticas modernas têm seu quê de hermetismo em relação aos pensares do povo. Porém, ao invés da valorização e realce da Arte popular genuína, velha e sempre presente (ainda que cada vez mais anônima), os capitães da indústria (in)cultural incentivam o movimento chamado Arte Pop, fomentada por grupos estranhos às formações populares. [A Arte Pop, ou Pop Art, por sua vez, desde seu surgimento no início dos anos sessenta, sempre esteve intimamente ligada ao consumerismo (in)cultural de massa. Sempre injetou nas veias fáceis do corpo da sociedade os seus modismos efêmeros e de curta duração e as suas propostas de diversões fúteis, muito mais culturofágicas do que culturogênicas. Só nunca prestou compromisso com a Arte propriamente dita.] O argumento reinante é a necessidade de valorização da Arte popular como forma de comunicação direta entre a Arte e o povo.

****

Arte não é filosofia, não é ciência, não é cultura e não é religião, embora normalmente se utilize de vieses filosóficos, científicos, religiosos ou culturais para se manifestar. A Arte pode e costuma se perpassar através de uma obra que perpassa uma ideologia qualquer. Daí é lícito se afirmar a existência, por exemplo, de uma arte filosófica, arte cultural, arte popular ou arte religiosa. [A Arte, quando manifestada pelo viés humano, sempre teve que passar meio espremida entre as formas limitadas e ideologizadas de seus produtores, reprodutores e apreciadores. Limita-se a ser co-autora do produção juntamente com o artista.]
A Arte, em si, é apenas Arte, embora não exista em si. Depende sempre de uma forma para se pronunciar. Ademais, não existe forma de arte pura quando produzida por um ser humano, Este, além de suas subjetividades, sempre representa também alguma idéia reinante, alguma ideologia, algum interesse social, consciente ou inconsciente. E isso contamina a pureza da manifestação artística, ainda que essa contaminação possa até seja útil e benéfica para o próprio artista e para seu público-alvo. Há contaminações que até servem para realçar e chamar mais ainda a atenção para a Arte. [O próprio ser humano é obra-prima da natureza.] Outras tendem a afastar ou anuviar sua expressão.
Só pode ser considerada artística a manifestação estética que instiga, que provoca ou que relembra ao espectador-contemplador sua origem divina; que lhe supersensibiliza ou desperta os sentimentos espirituais mais nobres; que lhe faz sentir-se melhor do que o que é. Pode provir de uma fonte humana, espiritual ou natural e pode se dirigir para a humanidade, para a espiritualidade ou para a natureza.
[O "sentir-se melhor" acima referido é no sentido de expandir a compreensão da vida, do mundo, de si mesmo e dos outros. Pode ser uma melhoria das condições psicológicas com que se enfrenta o dia-a-dia, através do despertamento de uma maior sensibilidade, afetividade, inteligência e boas sensações. A Arte por si só não transforma nem tem compromisso com a transformação. Seu papel é despertar, suscitar, influir, apontar para o infinito de onde viemos e para onde voltaremos. Por falta de uma palavra mais específica e precisa, chamamos esse quê, que se transcende da obra e entra em comunhão com a transcendência supersensível do apreciador, de Arte.]
Sempre há um quê de terapia na Arte, em qualquer de suas formas e gêneros, seja para quem a manifesta, seja para quem a aprecia. Quem não precisa da Arte como terapia, melhora suas potencialidades físicas, mentais ou anímicas com sua influência benfazeja. A Arte, vista a partir dessa perspectiva, é a grandeza que se comunica intimamente com os sentidos anímicos, independentemente da recepção consciente pela sensorialidade física e intelectual. Não depende também do aspecto cultural, social ou ideológico da obra. Pode se entremesclar numa sinfonia, num aboio de vaqueiro, numa pintura paisagística (ou na própria paisagem pintada) ou num boneco de artesanato. Pode sorrir numa fotografia (ou no próprio fotografado), num soneto, num toque de guitarra, num canto orfeônico ou num texto de cordel. Pode resplandecer numa moda de viola, numa cena de teatro grego, num toque de berimbau ou no gorjeio de um rouxinol... Afora isso, pode se tratar de manifestação cultural, religiosa, intelectual, ideológica, erotizante, libidinizante, psicótica ou psicotrópica. Pode ser também mera expressão de uma subjetividade, de uma carência, de um desabafo, de um protesto dadaístico, mas não manifestação artística. Pode até haver todos os recursos possíveis exigidos para as produções, tais como coerência, estilo e outras regras, artifícios e artimanhas criacionais constituídas. Porém, se não houver a presença e a crescença sutil desse superbelo transformador e que transcende as expectativas do artistismo, então não é Arte. (O Belo artístico é exatamente a qualidade dinâmica que há na obra de Arte, e que é captada pela sensibilidade humana e espiritual do espectador, ao ponto de causar neste um contentamento profundo, um sentimento maior, um despertar de valores mais nobres, ou pelo menos uma estranheza que lhe chama à atenção ou lhe faz pensar.)
Especialmente nestes nossos tempos atuais de empobrecimentos estéticos ideológico-capitalistas, está ocorrendo mais é o império da antiarte. (A artiarte é a produção "baseada em propostas antagônicas das formas tradicionais ou na rejeição total de práticas artísticas e valores estéticos consolidados, em favor do choque, da arbitrariedade e/ou do nonsense [Exemplos: o dadaísmo, as propostas de Marcel Duchamps (1887-1968) etc.]" – Dic. Houaiss.) E a antiarte tem se fortalecido e se difundido muito mais do que os movimentos dadaísta e futurista do início do século passado. Isso se deve sobremaneira às novas estratégias de marketing e às coalizões com recursos eletrônicos e midiáticos, altamente rendosos para os seus produtores-empresários. E neste passo, a sociedade de consumo está cada vez menos estesiada, por causa do distanciamento e falta de maior interação com produções verdadeiramente artísticas, e cada vez mais extasiada, por causa da progressão multilateral dessas massificações anestesiantes.
Faz-se urgente e necessária uma maior disseminação da Logosofia e de outros vieses de comunicação desalienantes, intrinsecamente neutras e estimulantes a uma libertação subjetiva dos modelos desqualificadores da inteligência e da sensibilidade humanas. Precisamos de novos movimentos contraculturais[3] que produzam manifestações artísticas abundantemente, em todos os campos e para alcançar todos os extratos sociais, apesar das dificuldades financeiras e do desapoio apriorístico da grande mídia. (A contracultura é um movimento minoritário que tenta subverter valores da cultura dominante. No Brasil, teve seu auge nos anos sessenta, especialmente com o movimento hippie.) O mote dessa nova contracultura pós-vanguardista seja o combate não exatamente à cultura dominante, mas, sim, à máfia capitalística que mina e, através da disseminação das suas produções antiartísticas, destrói as culturas e as possibilidades de manifestação da Grande Arte.
A Arte não pode se confinar em nichos herméticos e restritos a seus anônimos, privilegiados e minoritários cultores. Os artistas artísticos (ops!), ou melhor, que têm sensibilidade artística, precisam "concretizar" uma grande união, através de cooperativas, associações ou outras coalizões. Precisam articular estratégias de "guerrilha cultural", campanhas e outros mecanismos de infiltração inteligente nas camadas sociais e nas esferas públicas e midiáticas. É uma missão urgente. Precisam restaurar a pujança e soberania da Arte, ainda que para isso criem um movimento superartístico ou reartístico. Que, pelo menos, organizem uma nova Semana de Arte ou redijam um novo manifesto em que se defenda um canibalismo multifrontal contra a antiarte predatória contemporânea.
O povão precisa ter opções de escolha sensibilizantes. Precisa revalorizar suas origens e tradições estéticas e também seu futuro. Precisa voltar a sentir pela estesia da Arte, em qualquer de suas formas (erudita, acadêmica, cult, popular, artesanal, folclórica e de raiz). O povo tem "fome oculta" de Arte. E a despensa de víveres artísticos nunca se esvazia; só está trancada, ou melhor, trancafiada, como numa masmorra ditatorial capitalística desculturalizante.

                                      ****

A Arte é uma realidade transcendental. Está acima do artista e das idéias que ele eventualmente representa.
A Arte pode se manifestar com ou sem a interferência consciente do artista. "A Arte se sustenta por si só". Ainda que seja camuflada pelas ideologias do artista, pela forma, pelas representações culturais e pela própria visão contaminada do contemplador, ela sempre vai ser Arte. Pode até não ser publicada ou mercadizada em seu tempo ou ser abandonada nos subterrâneos, nos arquivos mortos, nas gavetas e porões da sua contemporaneidade, mas continuará imanente a sua manifestação. Se ela não for inteiramente destruída, vai continuar brilhando, arrepiando e impressionando, mesmo que arruinada, quebrada, rasgada, queimada ou fossilizada. Bastará que alguém a redescubra e a reexiba.

Qualquer obra pode ser estetizada, estilizada, embalada para viagem. Porém, nenhuma obra pode ser artistizada apenas de fora para dentro. A obra de arte já nasce essencialmente artística.
Porém, quando se trata de obras humanas, a manifestação da Arte conta com a paternidade compartilhada do artista, através do refino, da regulação formal e do acabamento aparente. É quando a Arte precisa também dos sensores do artista para se evidenciar, quando se apossa do artista e ambos formam um todo criativo. [Essa parceria fertilizante tanto mais e melhor produz quanto mais sintônico e afinado for o artista. E se ambos, Arte e artista, se apresentarem em perfeita sintonia e parelha harmoniosa, pode provocar um duplo arrepio no contemplador: na forma e no conteúdo.]
Muitos artistas também exercem o papel de intencionalmente passear em direção à fronteira da universalidade artística. Inicialmente, racionalizam e pré-ordenam as idéias a discorrer e, de repente, se vêem planando nas asas da imaginação. E aí já não é mais somente ele. Já é a Arte em comunhão com ele.
O que vale na identificação artística é a boa sensação que a idéia representada desperta, do homem para sua essencialidade e seus sentimentos maiores. E isso não depende da forma, das regras de composição e dos artifícios e criativos (embora normalmente se valha deles também). E, em princípio, não depende da idéia ostensiva emitida pela fonte e não depende da idéia que cada espectador consegue captar. Até uma obra tida como inspirada, intuída ou captada das "ondas de pensamento" não lhe capacita a ser obrigatoriamente uma obra de arte, especialmente se a sensação que a idéia representa conduz o homem para sua animalidade e seus instintos menores. Tem-se que mensurar a qualidade vibracional da produção, o tipo de arrepio que ela provoca na alma. É quando a estética também jaz na própria contemplação, o que faz a Arte se deslocar da obra para o receptor, como se a este coubesse o ônus de arte-finalizar o trabalho usando sua sensibilidade como instrumento. A Arte está primariamente na obra, em estado de expectativa, mas ela se perfaz e ganha corpo justamente na ponte interagente com o receptor-contemplador.
A estética da Arte transcende a beleza captável pelos sensores físicos. [Estética é derivada de estesia, que tem a ver com a sensibilidade e com a capacidade de percepção da beleza profunda. Esta é transmitida mais para o sentimento do que para o pensamento.] O que vale mesmo é a comunicação entre a Arte e os sentidos anímicos do receptor, através dos sentidos físicos captativos deste. No meio dessa linha de comunicação estão o artista e seus sentidos físicos criadores e as técnicas e instrumentos de produção. [No caso dos artistas do corpo (atores, dançarinos, pantomimeiros, cantores, contadores de histórias, repentistas etc), a Arte inicialmente se comunica com o artista. Em seguida, em comunhão com ele, se projeta para os sentidos físico-anímicos do espectador.
O artista que usa seu próprio corpo como instrumento de trabalho vai se sensibilizando e se estesiando cada vez mais, na medida em que aprimora suas técnicas e refina suas escolhas pessoais dos textos que encena para o público. Quanto mais artístico for o próprio texto escolhido, tanto mais artística é a manifestação exibida da Arte final dupla, que é a representação cênica.]

                                   ****

A Arte é uma manifestação do divino que há dentro de cada artista, ou do divino que há dentro da natureza universal. Uma obra de arte, por essa ótica, transcende a sua contemporaneidade. Torna-se um clássico. Imortaliza-se. Não perde jamais a sua aura. Mantém-se pronta permanentemente para um diálogo com o contemplador de qualquer lugar e de qualquer época. Um diálogo de sentimentos, de altíssimo nível.
Quanto mais expandimos a nossa espiritualidade ou a nossa consciência universal tanto mais nos capacitamos a absorver os eflúvios transcendentais da manifestação artística, que também tem o seu quê de universalidade. É quando mais se estreita e mais bem se perfaz a linha comunicacional Arte-espectador.


O TEXTO COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA

Na produção de um texto literário, seja de que tipo for (prosa, poesia, texto teatral, letra de música, cordel, roteiro de cinema, mensagem etc), a Arte não se manifesta objetivamente, porque não atinge de cheio os sentidos físicos de um espectador-contemplador. Depende de como as palavras chegam no intelecto do leitor ou ouvinte. Aí entram, como parte da expressão artística, o significante e o significado que envolvem cada palavra em sua relação frasal. A Arte literária só se manifesta a partir do entendimento profundo de cada leitor-ouvinte sobre o que está verbalizado. Aí, sim, surge o texto artístico. Aí, sim, pode-se falar de Arte Literária.
A depender do grau de intelecção que cada leitor-ouvinte atribui à obra, a Arte também vai se manifestar na mesma proporção. É diferente das outras formas de Arte que não dependem do texto verbal (música instrumental, pintura, efeitos cinematográficos, fotografia, artesanato, escultura, designs gráficos etc). Nestas, a Arte pode se manifestar por inteiro e objetivamente atingir todos os que as estiverem espectando de forma contemplativa ou pelo menos concentrada, ainda que os sentimentos despertados variem de acordo com o grau de sensibilidade de cada espectador.
No texto verbal (oral ou escrito), além da estética formal das palavras e das frases e além dos recursos e artifícios da articulação verbal, tem que haver também a intelecção ou compreensão do conteúdo, ainda que cada um a seu modo e em sua subjetividade.
A palavra oral, em si, já carrega uma carga vibracional-emocional muito envolvente. Neste caso, a Arte se apetrecha da voz para se entranhar na alma do ouvinte através do sentido auditivo, de forma instantânea. E o significado da palavra só tende a coroar o arrepio do conjunto Arte-vibração sonora no âmago do espectador.
Em outras palavras, a Literatura, em si, não é Arte. É apenas Literatura. A Arte não nasce no texto nem na leitura objetiva ou identificativa do texto. Nasce da relação texto-leitor, do processo leitoral de mão dupla, quando o leitor lê para identificar, e é lido, ao se impressionar.
A estética da forma literária, por sua vez, pode contribuir para uma aproximação da estética artística nos sentidos anímicos de quem lê ou ouve. Porém, a contemplação e a receptividade artística só são viáveis quando o texto desperta minimamente um sentido e um sentimento em cada leitor ou ouvinte em particular.


quinta-feira, 30 de novembro de 2017

EL LA RAPIDA VORTARO PORTUGALA-ESPERANTO - AKTUALIGO EL NOVEMBRO 2017

REFERÊNCIAS: ESPERANTO PORTUGUÊS PORTUGALA DICIONÁRIO VORTARO GLOSSÁRIO GLOSARO TERMINARO TRADUZIR TRADUÇÃO


ABAETETUBA (SÉTIMO MAIS POPULOSO MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DO PARÁ) =ABAETETUBO

ACHAR-SE COM O DIREITO = KREDI SIN KUN LA RAJTO; KREDI, KE LI HAVAS LA RAJTON

ACIMA DE NOSSAS POSSIBILIDADES = SUPERA OL NIA AĈETPOVO

AINDA BEM! (INTERJEIÇAO) = BONE DO!; DES PLI BONE!; KIEL BONE! (ESTAS) BONE, KE

ALTA SAXÔNIA (OU SAXE-ANHALT, SAXÔNIA-ANHALT OU SAXÓNIA-ANHALT: UM DOS 16 ESTADOS FEDERAIS  ALEMÃES, LOCALIZADO NO CENTRO-LESTE DO PAÍS E CUJA CAPITAL É MAGDEBURGO) = SAKSIO-ANHALTO AŬ SAKSUJO-ANHALTO

ANDRA PRADEXE (OU ANDHRA PRADESH, OU TELANGANA: UM DOS ESTADOS DA ÍNDIA, CUJA CAPITAL É HAIDERABADE) = ANDRAPRADEŜO

ANDRAGOGIA (ARTE OU CIÊNCIA DE ORIENTAR ADULTOS A APRENDER, SEGUNDO A DEFINIÇÃO CUNHADA NA DÉCADA DE 1970 POR MALCOLM KNOWLES) = ANDRAGOGIO

ANOS AFORA = TRA LA JAROJ; JAROJ(N) POST JAROJ

ANOSOGNOSIA (ESTADO NEUROLÓGICO CARACTERIZADO PELA INCAPACIDADE DE UMA PESSOA ESTAR CONSCIENTE DA SUA PRÓPRIA DOENÇA) = ANOSOGNOZIO

AR DE = MIENO DE; KVAZAŬ

AR DE FAMILIA = FAMILIOMIENO

AR DE HOMEM FELIZ = MIENO DE; KVAZAŬ FELIĈA HOMO

AR DE VALENTIA = BRAVAĈA MIENO

ARTE MINIMALISTA (OU MINIMALISMO) = MINIMUMISMA ARTO; MINIMUMISMO

ATENDER AO CHAMADO = RESPONDI AL LA VOKO; KONTENTIGI / AŬDI / ATENTI LA VOKON; OBEI LA ALVOKON

ATENDER CLIENTE = ATENTI / KONTENTIGI KLIENTON
BREVIDADE (TIPO DE BOLINHO FEITO COM POLVILHO OU MAISENA, ALÉM DE OVOS, AÇÚCAR E OUTROS INGREDIENTES) = AMELKUKETO; MAIZAMELA KUKETO

CABINDA (PROVÍNCIA GEOGRAFICAMENTE MAIS A NORTE DAS 18 PROVÍNCIAS DA REPÚBLICA DE ANGOLA, SENDO UM EXCLAVE LIMITADO AO NORTE PELA REPÚBLICA DO CONGO, A LESTE E AO SUL PELA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO E A OESTE PELO OCEANO ATLÂNTICO) = KABINDO
CABRA MACHO (SUJEITO MUITO BRAVO, CORAJOSO, AUDACIOSO) = BRAVEGULO, KURAĜULO, AŬDACULO
CAIR EM PODER DE = ESTI KAPTITA DE; FALI EN LA MANOJN DE; FALI SUB POTENCO DE; FARIĜI POSEDAĴO DE;
CARTAZEAR = AFIŜADI
CATETERISMO (INTRODUÇÃO DE CATETER EM CAVIDADES DO CORPO) = KATERIZADO

   
       CATETERISMO CARDÍACO (OU CINECORONARIOGRAFIA, ANGIOGRAFIA CORONÁRIA OU ESTUDO HEMODINÂMICO: EXAME INVASIVO PARA EXAMINAR VASOS SANGUÍNEOS E O INTERIOR DO CORAÇÃO) = KORKATERIZADO
     CLÁUSULA DE BARREIRA (OU PATAMAR ELEITORAL, CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU CLÁUSULA DE DESEMPENHO: DISPOSITIVO QUE RESTRINGE OU IMPEDE A ATUAÇÃO PARLAMENTAR DE UM PARTIDO QUE NÃO ALCANÇA UM PERCENTUAL DE VOTOS) = KONTRAŬAGADA / KONTRAŬKOALICIA BARO
COLANTE = GLUAĴO
COLETE BALÍSTICO = VESTŜILDO; KUGLOREZISTA VEŜTO; VESTKIRASO; BRUSTOKIRASO

COM ARES DE QUEM = KIEL IU, KIU
CORRER O OLHAR = DIREKTI / ETENDI / DISĴETI LA RIGARDON; ĈIRKAŬRIGARDI; ĈIRKAŬDIREKTI / DISETENDI / ĈIRKAŬĴETI LA RIGARDON; KONDUKI LA RIGARDON INTER LA PUBLIKO / TRUPO / ARO.../ SUR LA ĈEESTANTOJN
DAR CONTA DO RECADO (CUMPRIR TAREFA A CONTENTO) = (KONTENTIGE) ELFARI / PLENUMI TASKON / LABORON; KAPABLI FARI / PLENUMI TASKON / LABORON
DAR-SE POR SATISFEITO = ESTI / IĜI KONTENTA; KONTENTIĜI; MONTRI SIN KONTENTA; SENTI SIN KONTENTA
DECK (DE PSCINA) = NAĜEJ-ĈIRKAŬAĴO

DEIXAR DE CERIMÔNIA (FICAR À VONTADE) = PRETERLASI LA CEREMONION
DESPRESSURIZAÇÃO (ATO OU EFEITO DE DESPRESSURIZAR, DE FAZER CESSAR A PRESSURIZAÇÃO (EM CABINE DE AVIÃO, NAVE ESPACIAL ETC.)) = MALPREMADIGO
DESPRESSURIZAR (FAZER CESSAR OU CESSAR O ESTADO DE PRESSURIZAÇÃO EM (CABINE DE AVIÃO, NAVE ESPACIAL ETC.)) = MALPREMADIGI
DOMESTICADO = MALSOVAĜA; DOMEDUKITA
ELUCIDATIVO = KLARIGA
EM OPERAÇÃO = EN AKTIVECO; FUNKCIANTA
EM PERIGO = EN DANĜERO; ENDANĜERA; ENDANĜERIGITA
ENERGIA ORGÔNICA (OU ORGONE, OU "ORGÔNIO: TERMO DESENVOLVIDO POR WILHELM REICH PARA DESCREVER A ENERGIA VITAL, A ENERGIA CÓSMICA PRIMORDIAL) = ORGONO; ORGONA ENERGIO
ENFATIOTADO = BELVESTITA
ENFATIOTAR (VESTIR UMA FATIOTA; VESTIR-SE COM APURO) = BELVESTIĜI
ENTRECORTAR = PLURLOKE TRANĈI; (INTERMITE) INTERROMPI
ESTATELADO = FAL-ETENDIĜINTA; (PETRIFICADO POR SUSTO) KVAZAŬ ŜTONIĜINTA
ESTATINAS (FÁRMACOS USADOS NO TRATAMENTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA E NA PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE) = STATINOJ
ESTERIFICAÇÃO (REAÇÃO QUÍMICA REVERSÍVEL, NA QUAL UM ÁCIDO CARBOXÍLICO REAGE COM UM ÁLCOOL PRODUZINDO ÉSTER E ÁGUA) = ESTERIGO
ESTONTEADO = MIR(EG)IGITA; DUONSVENIGITIA
EXUMAÇÃO = ELTOMBIGO; ELTERIGO
FALTAR NENHUM DIA = MALĈEESTI EĈ NE UNU TAGON
FATIOTA (INDUMENTÁRIA, VESTIMENTA, ROUPA, TRAJE; NORMALMENTE UTILIZADO QUANDO SE FAZ REFERÊNCIA À UMA ROUPA DE MELHOR QUALIDADE OU PARA SER UTILIZADA NUMA OCASIÃO ESPECIAL, MAIS FORMAL) = BELVESTAĴO; BELKOSTUMO
FEITO NA HORA (SOBRE ALIMENTO SERVIDO) = ĴUS KUIRITA / BAKITA/FRITITA
FIRMAR O COMPROMISSO = KONFIRMI / EFEKTIVIGI LA KOMPROMISON / INTERKONSENTON / AKORDON / GEEDZIĜON
FRESCA = MALVARMETO; MALVARMETA AERO
GASEAR (SUBMETER À AÇÃO DOS GASES TÓXICOS) = ENGASIGI; (MATAR OU EXECUTAR COM GASES VENENOSOS) GASUMI; (CONVERTER PARA O ESTADO GASOSO) GASIGI
GERONTOFILIA (ATRAÇÃO SEXUAL POR PESSOAS IDOSAS) = MALJUNULFILIO; GERONTOFILIO
HERPETOLOGIA (RAMO DA ZOOLOGIA DEDICADO AO ESTUDO DOS RÉPTEIS E ANFÍBIOS) = HERPETOLOGIO
HIPERBÁRICO (SUPERIOR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA; QUE UTILIZA UM OU MAIS GASES, GERALMENTE ENTRE ELES O OXIGÊNIO, SOB UMA PRESSÃO SUPERIOR À NORMAL; MEDIDA DE PESO ESPECÍFICO MAIOR QUE O DO LÍQUIDO CEREBROSPINAL (DIZ-SE DE SOLUÇÃO ANESTÉSICA OU DE QUALQUER OUTRO PRODUTO APLICADO À MEDULA ESPINHAL)) = HIPERBARA
INTERMÚNDIO (ESPAÇO QUE SEPARA OS MUNDOS OU OS CORPOS CELESTES) = INTERMONDO
INTIFADA (AGITAÇÃO; LEVANTE, REVOLTA; NOME POPULAR DAS INSURREIÇÕES DOS PALESTINOS DE CISJORDÂNIA CONTRA ISRAEL) = INTIFADO
IR PARA LONGE = IRI MALPROKSIMEN; IRI (TRE) FOREN
IR PARA PERTO = IRI PROKSIMEN
JACADA (REFEIÇÃO FORA DA PROGRAMAÇÃO DE UMA DIETA DE EMAGRECIMENTO) = EKSTERDIETA MANĜO; MANĜEGO; MANĜAĈO
JACULATÓRIA (PEQUENA ORAÇÃO, FÓRMULA OU FRASE GENÉRICA OU INVOCAÇÃO CATÓLICA FEITA NO COMEÇO OU FINAL DAS ORAÇÕES, ESPECIALMENTE PARA UM SANTO) = (FLUSTRA) PREĜETO, PREĜERO
JANSENISMO (DOUTRINA RELIGIOSA INSPIRADA NAS IDEIAS DE CORNELIUS OTTO JANSENIUS (1585-1638), FILÓSOFO E TEÓLOGO NEERLANDÊS E BISPO DE YPRES, E QUE PREGAVAM TANTO A PREDESTINAÇÃO HUMANA QUANTO O CARTESIANISMO) = JANSENISMO
JANSENISTO (ADEPTO DO JANSENISMO) = JANSENISTO
LÍNGUA ROHINGYA (LÍNGUA INDO-ARIANA FALADA PELOS ROHINGYA EM BANGLADESH E BURMA) = ROHINGJA
LOBO-DA-TASMÂNIA (OU TIGRE-DA-TASMÂNIA, OU TILACINO: MAIOR MARSUPIAL CARNÍVORO DOS TEMPOS MODERNOS, ATIVO DA AUSTRÁLIA E NOVA GUINÉ, TENDO SIDO EXTINTO NO SÉCULO XX) = TILACINO, TASMANIA LUPO AŬ TASMANIA TIGRO

LOUÇA (MATERIA-PRIMA) = ARGILO; FAJENCO, CERAMIKO
MAL POSSO ESPERAR = MI APENAŬ POVAS ATENDI; MI ATENDEGAS; MI MALTRANKVILE ATENDAS
MARSUPIAIS (INFRACLASSE DE MAMÍFEROS, CUJA PRINCIPAL DIFERENÇA COM OS PLACENTÁRIOS É A PRESENÇA, NA FÊMEA, DE UMA BOLSA ABDOMINAL, CONHECIDA COMO MARSÚPIO) = MARSUPIULO
MARSÚPIO (BOLSA EXTERNA QUE OS MAMÍFEROS DA SUBCLASSE METHATÉRIA POSSUEM) = MARSUPIO
MAXIMALISMO (IDEÁRIO E PRÁTICA POLÍTICA DOS MAXIMALISTAS; PRÁTICA DO EXAGERO E DA ABUNDÂNCIA NA ARTE, NO ESTILO, NA EXPRESSÃO; PRIORIZAÇÃO DO EXCESSO, LUXO, OPULÊNCIA) = MAKSIMUMISMO
MEDICALIZAÇÃO (PROCESSO PELO QUAL O MODO DE VIDA DOS HOMENS É APROPRIADO PELA MEDICINA, QUE INTERFERE NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS, REGRAS DE HIGIENE, NORMAS DE MORAL E COSTUMES PRESCRITOS – SEXUAIS, ALIMENTARES, DE HABITAÇÃO – E DE COMPORTAMENTOS SOCIAIS) = MEDICINIGO; MEDICINISMO
MEGAWATT (UNIDADE EQUIVALENTE A UM MILHAO DE WATTS) = MEGAVATO
MINIMALISMO = MINIMUMISMO
MIRRADO = VELKINTA; SENSUKA; SENSUKIGITA; MALGRASA; MALGRASIGITA; KONSUMITA; KONSUMIGITA
MIRRAR = VELKI; SENSUKIGI; MALGRASIGI; KONSUM(IĜ)I
MONOCROTOFÓS (INSETICIDA ORGANOFOSFORADO, QUE APRESENTA TOXICIDADE AGUDA, TANTO NO CASO DOS PÁSSAROS COMO DOS HUMANOS, SENDO UM POLUENTE ORGÂNICO PERSISTENTE) = MONOKROTOFOSO
MONTE SINAI (OU HOREB) = MONTO SINAJO; ĤOREBO
MORRER EM PAZ = MORTI TRANKVILE
MUÃO (PARTÍCULA SUBATÔMICA ELEMENTAR SEMELHANTE AO ELÉTRON) = MUONO
MUITO NOVO PARA = TRO JUNA POR
MUITO VELHO PARA = TRO MALJUNA POR
MUOGRAFIA (TÉCNICA QUE UTILIZA MUÕES DE RAIOS CÓSMICOS QUE PODEM PENETRAR PROFUNDIDADES SIGNIFICATIVAS NO SUBSOLO, PARA VISUALIZAR AS ESTRUTURAS INTERNAS DE VULCÕES E OUTROS OBJETOS COMPACTOS) = MUONOGRAFIO
NÃO DEIXA DE SER = ESTI (ĈIAM)
NEM MESMO QUANDO = EĈ SE; EĈ KIAM
NO DECORRER DA VIDA = DUM LA VIVO
NUCLEOTÍDEOS (BLOCOS CONSTRUTORES DOS ÁCIDOS NUCLEICOS, O DNA E O RNA) = NUKLEOTIDOJ
OLHEIRAS = (ĈIRKAŬOKULAJ) BLU-RANDOJ; MALHELAJ ARKOJ; POŜOJ SUB LA OKULOJ; SUBOKULAJ POŜOJ
Resultado de imagem para olheiras

ONIOMANIA (UMA DESORDEM PSICOLÓGICA CUJO SINTOMA É UM DESEJO DESENFREADO E COMPULSIVO DE COMPRAR SEM NECESSIDADE REAL, FREQUENTE EM PESSOAS QUE SOFREM DE DISTÚRBIOS DO HUMOR) = AĈETOMANIO
OSTEOARTRITE (OU ARTROSE OU OSTEOARTROSE: TIPO DE DOENÇA DAS ARTICULAÇÕES QUE RESULTA DA DEGENERAÇÃO DA CARTILAGEM E DO OSSO SUBJACENTE) = ARTROZO; OSTEOARTRITO
PAGAR O MAL COM O MAL = PAGI MALBONON POR MALBONO
PAREIDOLIA (FENÔMENO PSICOLÓGICO QUE ENVOLVE UM ESTÍMULO VAGO E ALEATÓRIO, GERALMENTE UMA IMAGEM OU SOM, SENDO PERCEBIDO COMO ALGO DISTINTO E COM SIGNIFICADO) = GRAVA ŜAJNAĴO; PAREIDOLIO
PARQUE EÓLICO (OU USINA EÓLICA: ESPAÇO, TERRESTRE OU MARÍTIMO, ONDE ESTÃO CONCENTRADOS VÁRIOS AEROGERADORES DESTINADOS A TRANSFORMAR ENERGIA EÓLICA EM ENERGIA ELÉTRICA) = VENTOPARKO, VENTOCENTRALO

PELO MUNDO AFORA = TRA ĈIE EN LA MONDO; ĈIE(N) EN LA (TUTA) MONDO
PELO PAÍS AFORA = TRA ĈIE EN LA LANDO; ĈIE(N) EN LA (TUTA) LANDO
PERVERSIDADE = MALBONEGECO; PERVERSECO
PESTE CANINA = HUNDA PESTO
PISO TÁTIL (OU PISTA TATIL, SUPERFÍCIE TÁTIL, PAVIMENTO TÁTIL, OU PODOTÁTEIS: FAIXA EM ALTO RELEVO FIXADA NO CHÃO PARA FORNECER AUXÍLIO NA LOCOMOÇÃO PESSOAL DE DEFICIENTES VISUAIS) = BLINDULA / TUŜOSENTA IREJOPLACENTÁRIOS (INFRACLASSE DE ANIMAIS MAMÍFEROS, CUJAS FÊMEAS POSSUEM MAMILOS PARA AMAMENTAR AS CRIAS, E QUE TODO O DESENVOLVIMENTO DAS CRIAS SE PROCESSA NO INTERIOR DO ÚTERO, ONDE O FETO É ALIMENTADO A PARTIR DA PLACENTA) = PLACENTULOJ
PLATÔ (ESTAGNAÇÃO DA PERDA DE PESO) = (MALGRASIĜO)STAGNO
POR QUANTO TEMPO = KIEL LONGE; DUM KIOM DA TEMPO
POR SINAL (LOCUÇÃO QUE DEPENDE DE UMA FRASE ANTERIOR E QUE SIGNIFICA “SEJA DITO DE PASSAGEM”, “POR FALAR NISSO”, “A PROPÓSITO”) = OPORTUNE; PAROLANTE PRI TIO; OPORTUNOKAZE; MENCIINDE
PORFIRINA (CLASSE DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS COM UMA ESTRUTURA GERAL DE MACROCICLO TETRAPIRRÓLICO (FORMADO POR QUATRO ANÉIS PIRRÓLICOS), LIGADOS POR LIGAÇÕES METÍNICAS (-CH-), QUE POSSUI NO SEU CENTRO UM ESPAÇO APROPRIADO PARA ACOMODAR UM ÍON METÁLICO) = PORFIRINO
PRESSURIZAR (MANTER ARTIFICIALMENTE UMA PRESSÃO APROX. NORMAL DENTRO DE UM ESPAÇO HERMETICAMENTE FECHADO, EM VEÍCULOS OU RECINTOS DESTINADOS A FUNCIONAR EM GRANDES ALTITUDES OU A GRANDES PROFUNDIDADES, COMO AVIÕES, SUBMARINOS ETC.) = PREMADIGI
PRISCO = ANTIKVA
PROTOPORFIRINA (HEMOGLOBINA ORIGINAL QUE ENTRA NA CONSTITUIÇÃO DE VÁRIOS PIGMENTOS RESPIRATÓRIOS E DE CÉLULAS ANIMAIS E VEGETAIS) = PROTOPORFIRINO
PYTHON (OU PÍTON: GÊNERO DE RÉPTEIS DA FAMÍLIA PYTHONIDAE, PODENDO SER ENCONTRADO NA ÁSIA E ÁFRICA) = PITONO
QUEM NÃO DEVE, NÃO TEME = KIU NE KRIMAS, TIU NE TIMAS
RACEADO (SOBRE ANIMAL) = RASMIKSITA
RACEAR (SOBRE ANIMAL) = RASMIKSI
RADIOSO = RADILUMA; RADIANTA; BRILEGA; HELEGA
RECIDIVAR (REAPARECER (DOENÇA, SINTOMA) APÓS A CURA) = REKURANTI; (COMETER DE NOVO A MESMA FALTA, O MESMO CRIME; REINCIDIR) REKULPIĜI; REKRIMI; REFARI; REPEKI
RECOMPOR-SE = RETRANKVILIĜI; RESERENIĜI; REĜUSTIĜI; REVIGLIĜI
REFAZER-SE (RETOMAR A CONSCIÊNCIA) = REKONSCIIĜI
REINCIDIR = REKULPIĜI; REFARI; REPEKI
REIONIZAÇÃO (NA COSMOLOGIA DO BIG BANG, PROCESSO QUE REIONIZOU A MATÉRIA NO UNIVERSO APÓS A "IDADE DAS TREVAS", SENDO A SEGUNDA DE DUAS GRANDES TRANSIÇÕES DE FASE DO GÁS NO UNIVERSO) = (PERIODO DE) REJONIGADO
REPOUSAR EM PAZ (ESTAR MORTO; PERMANECER DEITADO MORTO) = RIPOZI/ESTI MORTINTA TRANKVILE
REPRISTINAR (RECONSTITUIR O ASPECTO OU A FORMA PRIMITIVA A, EXTIRPANDO O QUE LHE FOI EVENTUALMENTE ACRESCENTADO; TRAZER DE VOLTA AO USO; FAZER VIGORAR DE NOVO; REVALIDAR, RESTAURAR) = RENOVIGI; REUTILIGI; REAKTIVIGI; RESTAŬRI
ROHINGYAS (OU RUAINGÁS: GRUPO ÉTNICO QUE PRATICA O ISLAMISMO E FALA A LÍNGUA ROHINGYA, UM IDIOMA INDO-ARIANO AFIM DO BENGÁLI)= ROHINGJOJ
SATURNÁLIAS (OU SATURNAIS: FESTIVAIS DA ANTIGA ROMA EM HONRA AO DEUS SATURNO, QUE OCORRIAM EM 17 DE DEZEMBRO NO CALENDÁRIO JULIANO E MAIS TARDE SE ESTENDENDO COM FESTIVIDADES ATÉ 23 DE DEZEMBRO) = SATURNALIOJ
SÉCULOS AFORA = TRA LA JARCENTOJ; JARCENTOJ(N) POST JARCENTOJ
SILHUETA (DESENHO DE PERFIL) = SILUETO; (ROSTO) VIZAĜO; (FIGURA) FIGURO
SOLTAR FOGUETE = LEVI RAKETON (EN LA AERON); FLUGIGI RAKETON
SUSPEITO (PESSOA DE QUEM SE SUSPEITA ALGUMA COISA) = SUSPEKTATO
TELANGANA (OU TELINGANA OU TELENGANA: REGIÃO DO ESTADO INDIANO DE ANDHRA PRADESH QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE SE TORNAR O 29º ESTADO INDIANO) = TELANGANO
TEMPO INDEFINIDO = NEDIFINITA TEMPO
TER AR DE = MIENI KVAZAŬ
TER EM PODER DE = HAVI ĈE
TERERÉ (OU TERERÊ: BEBIDA TÍPICA DE ORIGEM GUARANI, QUE PODE SER CONSUMIDA COM LIMÃO, HORTELÃ, ENTRE OUTROS, SENDO FEITA COM A INFUSÃO DA ERVA-MATE EM ÁGUA FRIA) = TEREREO
TERMINAR A FACULDADE (CONCLUIR O CURSO) = FINI LA FAKULTATON
TERMINAR A UNIVERSIDADE (CONCLUIR O CURSO) = FINI LA UNIVERSITATON
TERRA PLANA (MODELO ARCAICO SOBRE A CONCEPÇÃO DO FORMATO DA TERRA COMO UM PLANO OU DISCO, AINDA DEFENDIDA POR ALGUNS ESTUDIOSOS) = PLATA TERO
TERRAPLANISMO (MOVIMENTO QUE DEFENDE QUE A TERRA É PLANA) = TERPLATISMO
TERRAPLANISTA (DEFENSOR DO TERRAPLANISMO) = TERPLATISTO
TICUNA (OU TIKUNA, TUKUNA, MAGÜTA: POVO AMERÍNDIO QUE HABITA ATUALMENTE A FRONTEIRA ENTRE O PERU E O BRASIL E O TRAPÉZIO AMAZÔNICO, NA COLÔMBIA) = TIKUNO
TOCHEIRO (OU TOCHEIRA) = VAKSKANDELEGINGO
TRANCAR-SE EM CASA = ENŜLOSIĜI EN LA DOMON
TRANSVAGINAL (PROCEDIMENTO TRANSLUMINAL ATRAVÉS DO TRATO REPRODUTIVO DA VAGINA, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE OVÓCITOS TRANSVAGINAIS, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E MALHA TRANSVAGINAL)=
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO = REGIONA TRIBUNALO PRI LA LABORO, REGIONA LABORTRIBUNALO
TUJONA (COMPOSTO QUÍMICO, CETONA MONOTERPÊNICA BICÍCLICA SATURADA, DERIVADA DO TUIENO, QUE OCORRE EM VÁRIAS PLANTAS, COMO A TUIA E A SÁLVIA) = TUJONO
ÚLCERA PÉPTICA (LESÃO NO REVESTIMENTO DO ESTÔMAGO, NO DUODENO OU, RARAMENTE, NA PARTE FINAL DO ESÓFAGO) = STOMAKULCERO
VEGANISMO (MOVIMENTO A RESPEITO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS, DE TAL MODO QUE OS VEGANOS SÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DOS ANIMAIS, SENDO QUE O BOICOTE A ATIVIDADES E PRODUTOS QUE SÃO CONTRA OS DIREITOS DOS ANIMAIS É UMA DAS PRINCIPAIS AÇÕES PRATICADAS POR QUEM ADERE AO MOVIMENTO) = VEGANISMO
VER-SE QUE = KONSTATI / KONSTATEBLI / VIDI / VIDEBLI, KE; (VÊ-SE QUE) KIEL VIDATE
WITTENBERG (CIDADE DA ALEMANHA, LOCALIZADA NO ESTADO DE SAXÔNIA-ANHALT) = VITEMBERGO
YPRES (OU IPRES, OU IEPER: MUNICÍPIO BELGA DA PROVÍNCIA DE FLANDRES OCIDENTAL) = IPRO